YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL HARCAMALARIN ROLÜ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 1 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 00:51:19.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 95-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik ve sosyal açıdan bir çok boyuta sahip olan yoksulluk tüm toplumlar tarafından mücadele edilen temel sorunlardan biridir. Devlet yoksulluk azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için çeşitli politikalar geliştirmektedir. Bu politikalar kapsamında en etkin kullanılan araçlardan biri kamu harcamalarıdır. Özellikle sosyal amaçlı kullanan kamu harcamaları yoksullukla mücadelede büyük bir öneme sahiptir. Kamu sosyal harcamalarının başında yoksul kesime yapılan sosyal yardımlar gelmektedir. Ayrıca beşeri sermayeye katkı sağlayan eğitim ve sağlık gibi harcamalar da sosyal harcamalar içerisinde nitelendirilmektedir. Dolayısıyla devlet sosyal yardım, eğitim ve sağlık gibi sosyal harcamalar aracılığıyla yoksul kesiminin refahını arttırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirmektedir. Buradan hareketle çalışmada seçilmiş OECD ülkelerinde sosyal yardım, eğitim ve sağlık harcamalarının yoksulluk oranı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda sosyal yardım, eğitim ve sağlık harcamalarıyla yoksulluk oranı arasında bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ülkeler bazında ilgili değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Poverty, which has many economic and social dimensions, is one of the main problems all societies face. The state develops various policies to reduce or eliminate poverty. One of the most effectively used tools within the scope of these policies is public expenditures. In particular, public expenditures used for social purposes have great importance in the fight against poverty. Social benefits to people experiencing poverty comes at the forefront of public social expenditures. In addition, expenditures such as education and health that contribute to human capital are also classified as social expenditures. Therefore, the state implements practices to increase the welfare of people experiencing poverty through social expenditures such as social benefit, education and health. From this point of view, it is aimed to determine the effect of social benefit, education and health expenditures on the poverty rate in selected OECD countries. As a result of the analyses made within the study's scope, it has been determined that there is a relationship between social benefit, education and health expenditures and the poverty rate. In addition, it was concluded that there is a causal relationship between the relevant variables based on countries.

Keywords