MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN FİNANSAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 1 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 00:51:14.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası Ticaret
Number of pages: 134-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin finansal gelişmişlik endeksi ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada 1990-2020 dönemine ait yıllık verilerden oluşan zaman serisi verileri kullanılmıştır. Gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (ARDL) uygulanarak, değişkenlerin uzun ve kısa dönem etkileri araştırılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre ekonomik büyüme oranı ve doğrudan yabancı yatırımların, finansal gelişmişlik endeksi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Ticaret politika belirsizlik endeksi ise finansal gelişmişlik endeksi üzerinde uzun vadede olumsuz yönde etkilemektedir. Bulgular sonucunda ticaret politika belirsizliğinde yaşanan artış, finansal gelişmişlik düzeyini azaltmaktadır.

Keywords

Abstract

This study, which aims to examine the causality relationship between Turkey's financial development index and macroeconomic variables, uses time series data consisting of annual data for the period 1990-2020. By applying Autoregressive Distributed Lag Bound Test (ARDL), it has investigated the long and short term effects.According to the results of the analyses, the range of economic growth and foreign direct investments have no significant effect on the financial development index. The trade policy uncertainty index has a negative impact on the financial development index in the long term. Acording to the verities, the increase in trade policy has diminished the level of financial development.

Keywords