AVRUPA BİRLİĞİ ULAŞTIRMA POLİTİKASININ KALKINMA TEORİLERİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2024-CİLT 2 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-20 00:47:18.0
Language : Türkçe
Konu : Bölgesel Çalışmalar
Number of pages: 17-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa Komisyonu, ulaştırma sistemlerinin bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı yapacağına inanmaktadır. Bunun yanında, bölgesel düzeyde ekonomik kalkınmayı açıklamayı amaçlayan teorik yaklaşımlar -en azından Avrupa Birliği açısından- her zamankinden daha karmaşık problemlere cevap vermek zorunda kalmaktadır. Örneğin merkez-çevre yaklaşımı çerçevesinde ele alınacak olursa, Avrupa'nın merkezinde, lokasyonun önemli olduğu yönündeki teorik beklentiyi doğrulayan başarılı bölgeler bulunmaktayken, işsizliğin giderek yükseldiği ve ekonomik canlılığını yitirmeye başlayan fakat merkezi bir konumda bulunan bölgeler de vardır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliğinin büyük önem atfettiği ulaştırma politikasının ve bunun bir aracı olarak Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının teorik dayanaklarının ne olduğunu ve şimdiye kadar ortaya konan kalkınma teorilerinin ne açılardan Avrupa Birliğinin bu yaklaşımının ve politikasının arka planını desteklediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışma, betimsel bir yöntem üzerinden Avrupa Birliği’nin Ortak Ulaştırma Politikası’nın teorik temellerinin değerlendirmesini yapmaktadır. Sonuç olarak Ortak Ulaştırma Politikası, başlangıçta Neoklasik yakınsama hipotezi ile en yakın uyumu gösterirken, keynesyen yaklaşım ve yeni ekonomik coğrafya yaklaşımlarının politikanın ilerleyen yıllardaki şekillenmesinde katkı yaptığı ifade edilebilir.

 

Keywords

Abstract

The European Commission views transportation systems as crucial for regional development. However, theories explaining regional economic development, particularly within the European Union, face increasingly complex challenges. For instance, the center-periphery model shows that while some central European regions thrive, supporting the theory that location is key, others in similar central locations suffer from growing unemployment and economic downturns. This study aims to uncover the theoretical basis behind the European Union's transportation policy and the Trans-European Transport Network, examining how existing development theories support the European Union's strategy and policies. It analyzes the theoretical underpinnings of the European Union's Common Transportation Policy using a descriptive approach. The findings indicate that the Common Transportation Policy initially aligned most closely with the neoclassical convergence theory, but over time, both Keynesian and new economic geography theories have influenced the policy's evolution.

 

Keywords