VERGİ YAPISININ FİNANSAL GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 2 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-20 00:46:55.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 40-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu gelirleri arasında önemli bir yer tutan vergilerin ekonomi üzerinde yaratmış olduğu etkilerin belirlenmesinde bir takım sınıflandırmaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Vergilerin sınıflandırılmasında en yaygın sınıflandırma ise dolaylı ve dolaysız vergilerdir. Vergi yapısı ile makroekonomik faktörler karşılıklı etkileşim içerisindedir. Makro ekonomik değişkenlerden birisi finansal gelişmedir. Vergi yapısı ile finansal gelişme arasındaki etkileşim vergi politikalarının belirlenmesinde önemli bir unsurdur. Buradan hareketle çalışmada, Türkiye’de 2000-2022 döneminde yıllık veriler kullanılarak vergi yapısının finansal gelişme üzerindeki etkisinin ARDL sınır testi yardımıyla analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular, Türkiye’de vergi yapısının yani dolaylı ve dolaysız vergilerin finansal gelişme üzerinde kısa ve uzun dönemde iyileştirici bir etki yarattığını ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan nedensellik testine göre de dolaylı ve dolaysız vergilerden finansal gelişmeye tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buna göre, Türkiye’de vergi gelirlerinin, maliye politikası amaçlarından ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması hedefine ulaşmada finansal piyasalar aracılığıyla kullanıldığı ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

It has become necessary to make some classifications in determining the effects of taxes, which have an important place among public revenues, on the economy. The most common classification of taxes is the indirect and direct taxes. Tax structure and macroeconomic factors interact. One of the macroeconomic variables is financial development. The interaction between tax structure and financial development is an important element in determining tax policies. Based on this, the study aims to analyze the impact of the tax structure on financial development in Turkey using annual data in the 2000-2022 period with the help of the ARDL bounds test. The findings revealed that the tax structure in Turkey, that is, indirect and direct taxes, has a healing effect on financial development in the short and long term. In addition, according to the causality test, a one-way causality relationship from direct and indirect taxes to financial development was determined. Accordingly, it can be stated that tax revenues in Turkey are used through financial markets to achieve the goal of economic growth and development, which is one of the fiscal policy objectives.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics