ÇİN’DE ÇOCUK DOSTU KENT ÇALIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 2 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-20 00:46:49.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk Dostu Kentler Girişimi 1996 yılında Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşimleri (HABITAT) toplantıları sırasında ortaya konulmuş ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) tarafından çalışmaları yürütülmektedir. Günümüzde, Çocuk Dostu Kentler alanında yapılan çalışmalar tüm dünyada artarak devam etmektedir. Küresel ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkisiyle kentler giderek kalabalıklaşmış ve büyümüştür. Artan kentleşme oranları ve kentlerde yoğunlaşan nüfus beraberinde kentsel sorunları da getirmiştir. Bu sorunlardan kentte yaşayan tüm bireyler gibi çocuklar da etkilenmiştir. Çocuk haklarının hayata geçirilmesi ile oluşturulacak Çocuk Dostu Kentler, çocukların sorunlarına çeşitli çözüm yolları getirebilir. Çin ekonomik büyümesiyle birlikte hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Ancak bu süreçte ortaya çıkan kentsel sorunlar nedeniyle, Çin’de son yıllarda nüfus artış hızının giderek düşmekte olduğu görülmektedir. Özellikle yeni doğan oranı her geçen yıl azalmakta ve toplam nüfus içinde çocukların oranı düşmektedir. Bu nedenle Çin, Çocuk Dostu Kent uygulamalarına başvurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Çin’de Çocuk Dostu Kentler kapsamında yapılan çalışmaları ve örnek uygulamaları incelemektir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemi çerçevesinde literatür taraması yapılarak örnek uygulamalar araştırılmış, uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri betimsel olarak ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

The Child Friendly Cities Initiative was put forward during the United Nations Humanitarian Settlements (HABITAT) meetings in 1996 and its work is carried out by the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Today, studies in the field of Child Friendly Cities continue to increase all over the world. Cities have become increasingly crowded and larger under the influence of global economic, social and cultural activities. Increasing urbanization rates and concentrated population in cities have brought with them urban problems. Children, like all individuals living in the city, have been affected by these problems. Child-Friendly Cities, which will be created by implementing children's rights, can bring various solutions to children's problems. China has undergone rapid urbanization alongside its economic growth. However, due to the urban problems that emerged in this process, it is seen that the population growth rate in China has been gradually decreasing in recent years. In particular, the rate of newborns has been decreasing every year and the proportion of children in the total population is decreasing. For this reason, China resorts to Child Friendly City practices. The aim of this study is to examine the studies and sample practices carried out within the scope of Child Friendly Cities in China. For this purpose, sample applications were researched by literature review within the framework of the qualitative research method, and the problems that emerged during the applications and solution suggestions for these problems were presented descriptively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics